Algemene voorwaarden - PH Elektro Service

PH Elektro Service B.V.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PH Elektro Service B.V. gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 12047405

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van PH Elektro Service.
1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen PH Elektro Service en de opdrachtgever kunnen door de opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van PH Elektro Service.
1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door PH Elektro Service uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door PH Elektro Service is bevestigd.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
1.6 Indien PH Elektro Service niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat PH Elektro Service het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
1.7 PH Elektro Service heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden bij voorbaat met de opdrachtgever besproken.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door PH Elektro Service desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2 PH Elektro Service is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan PH Elektro Service verstrekt.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht PH Elektro Service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5 Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.6 Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is PH Elektro Service daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PH Elektro Service anders aangeeft.
2.7 Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.
2.8 Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door PH Elektro Service zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van PH Elektro Service. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan PH Elektro Service naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door PH Elektro Service gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat PH Elektro Service de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van PH Elektro Service en deze algemene voorwaarden.
3.2  Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de opdrachtgever zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door PH Elektro Service bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie en/of maten, waarvan PH Elektro Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of bestelling, tijdig aan PH Elektro Service verstrekt worden.
3.4 Indien PH Elektro Service en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens, materialen, informatie en/of maten aan PH Elektro Service heeft verstrekt.
3.5 Indien de in lid 5 bedoelde gegevens, materialen, informatie en/of maten niet tijdig aan PH Elektro Service verstrekt worden, dan heeft PH Elektro Service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 UITVOERING OVEREENKOMST

4.1 Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door PH Elektro Service uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
4.2 Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever PH Elektro Service schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe PH Elektro Service een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.3 Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door PH Elektro Service als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.
4.4 PH Elektro Service heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
4.5 PH Elektro Service kan de overeenkomst in fasen uit voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
4.6 Wanneer PH Elektro Service en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan PH Elektro Service de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat PH Elektro Service de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
4.7 Voert PH Elektro Service een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan PH Elektro Service de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
4.8 Bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling neemt PH Elektro Service de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
4.9 Indien PH Elektro Service in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan PH Elektro Service. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door PH Elektro Service betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
4.10 Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen etc.
4.11 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de bevestigings – en montageplaatsen van het uit te voeren werk geschikt zijn voor montage van de te leveren zaken, ongeacht eventueel door PH Elektro Service gegeven adviezen of beoordelingen. Indien PH Elektro Service of een door PH Elektro Service ingeschakelde derde het niet verantwoord acht tot montage c.q. installatie over te gaan dan heeft PH Elektro Service het recht de zaken achter te laten, zonder deze te monteren.

Artikel 5. BETALING

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van verkoop heeft PH Elektro Service te allen tijde het recht het totaal van het totaal van de opdrachtgever bij vooruitbetaling te vorderen. Bij bedragen boven de € 15.000,00 luidt de betalingsregeling als volgt: 40% bij opdracht, 30 % bij aflevering en het restant binnen 30 dagen na aflevering.
5.2 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
5.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is PH Elektro Service alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4 Alle door PH Elektro Service gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de opdrachtgever te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
6.2 Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van PH Elektro Service.
6.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PH Elektro Service een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. PH Elektro Service heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
6.4 Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
6.5 Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van PH Elektro Service.
6.6 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door PH Elektro Service niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die PH Elektro Service bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft PH Elektro Service te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.
6.7 Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan PH Elektro Service toegerekend kunnen worden, dan zal PH Elektro Service geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1 De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit PH Elektro Service kan worden toegerekend;
opdrachtgever in één of meer verplichtingen tegen PH Elektro Service tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
opdrachtgever PH Elektro Service niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. GARANTIE, ONDERZOEK EN RECLAMES

8.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door PH Elektro Service zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever PH Elektro Service terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
8.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten PH Elektro Service schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
8.3 PH Elektro Service dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
8.4 Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
8.5 Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
8.6 Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door PH Elektro Service verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent, importeur, producent en/of leverancier wordt gegeven.
8.7 Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door PH Elektro Service terug genomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit aantoonbaar een nalatigheid of een fout van PH Elektro Service is. In dat geval zal PH Elektro Service zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.
8.8 PH Elektro Service verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan PH Elektro Service toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. PH Elektro Service bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
8.9 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PH Elektro Service de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuur geheel of gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 9 ONTBINDING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 PH Elektro Service is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
PH Elektro Service na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
9.2 Indien PH Elektro Service overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort PH Elektro Service de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.3 In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft PH Elektro Service de mogelijkheid om de overeenkomst danwel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

Artikel 10 RETENTIERECHT

10.1 PH Elektro Service is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van PH Elektro Service met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de opdrachtgever voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van PH Elektro Service is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
11.2 PH Elektro Service is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat PH Elektro Service is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten etc.
11.3 PH Elektro Service is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door PH Elektro Service in acht genomen waren.
11.4 PH Elektro Service is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van PH Elektro Service niet heeft gevolgd.
11.5 De aansprakelijkheid van PH Elektro Service wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.6 PH Elektro Service is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PH Elektro Service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan PH Elektro Service toegerekend kunnen worden;
Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
11.7 PH Elektro Service is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
Gevolgschade;
Gederfde winst;
Gemiste besparingen;
Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.
11.8 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PH Elektro Service.

Artikel 12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van PH Elektro Service, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van PH Elektro Service kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door PH Elektro Service ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
12.2 Overmacht geeft PH Elektro Service het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.

Artikel 13 GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 Opdrachtgever verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende PH Elektro Service of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
13.2 PH Elektro Service behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Opdrachtgever verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat PH Elektro Service ter zake rechthebbende is.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILLEN

14.1 Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en PH Elektro Service is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
14.3 Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van PH Elektro Service, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu